Maldų savaitė  už  krikščionių vienybę

Sausio 18-25 dienomis Bažnyčia mus kviečia melstis už visų krikščionių vienybę. Šios dienos suteikia palankią progą pateikti įžvalgas apie labai svarbų tikslą, kurio siekti  įpareigojamas kiekvienas krikščionis.

Krikščionybės centre – Jėzus Kristus, antrasis Švenčiausios Trejybės asmuo – Dievo Sūnus tapęs žmogumi, savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu atpirkęs žmoniją.  Krikščionis išpažįsta Jėzų Kristų esantį tikrą Dievą ir tikrą žmogų viename asmenyje, priima Krikštą ir jo mokslą bei stengiasi pagal jį gyventi.

Sąmoningi krikščionys supranta, kad krikščionybės įkūrėjas Jėzus Kristus įsteigė tik vieną vienintelę Bažnyčią, savo sekėjams paliko mokslą, surašytą evangelijose, įsteigė vieną Krikšto sakramentą, kuriuo tampame  didžiosios Dievo vaikų šeimos nariais. Tai kodėl daug krikščionių bendruomenių skelbiasi esančios tikrasis Jėzaus Kristaus palikimas? Visos tos bendruomenės sakosi esančios Kristaus mokinės, bet eina skirtingais keliais. Anot apaštalo Pauliaus, tarsi pats Kristus būtų padalytas (1 Kor 1, 13).

Prieš savo kančią ir mirtį Jėzus meldėsi už vienybę: ,,…tegul visi bus viena kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21).  Viešpaties troškimas, išsakytas  einant kentėti ir mirti, liko neįgyvendintas. Amžių tėkmėje kilo nesutarimų ir gana didelės bendruomenės atsiskyrė nuo bendrystės su Katalikų Bažnyčia, kartais – ne be abiejų pusių kaltės. Krikščionių susiskaldymas ir susipriešinimas lieka didžiulis papiktinimas pasauliui, kurį, negailint pastangų, reikia atitaisyti.  Kaip tai turėtų būti daroma?

Nuodugniai apsvarstykime, ką  mums,  katalikams,  reikia padaryti, kad mūsų gyvenime labiau atsispindėtų Kristaus mokymas. Labai svarbu, kad mes pasauliui liudytume Dievo ir artimo meilę, kaip svarbiausią Viešpaties įsaką. Tikras vienybės troškimas bręsta iš dvasios atsinaujinimo ir meilės, kada su nuolankumu tarnaujame visiems žmonėms.

Daugiau  Kan. Algio GENUČIO minčių šeštadienio, sausio 23 d., VIENYBĖJE