Palaimintasis Teofilius Matulionis

 

Popiežius Pranciškus šių metų birželio 25 –ąją  paskyrė sovietų valdžios kankinio vyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju datą. Vyskupas  Teofilius  Matulionis (1873-1962) žinomas vyresniosios kartos tikintiesiems.

Teofilius Matulionis dvasininkų mokslų sėmėsi, o paskui ir dirbo Petrograde, Latvijoje. Kai Lietuva po 1918 metų Vasario 16-osios aktu kūrė savo nepriklausomą valstybę, kunigas T. Matulionis rūpinosi Pirmojo pasaulinio karo išblaškytų žmonių sielovada. 1930 metais už neva antivalstybinę veiklą jis buvo nuteistas 10 metų kalėjimo. Vyskupo artimieji atakavo Kremlių – rašė laiškus sovietų sąjungos ministrų pirmininkui N. Bulganinui, maršalui G. Žukovui, kompartijos vadovui N. Chruščiovui. Kai po ilgai trukusių diplomatinių derybų Zigmas Angarietis ir Vincas Mickevičius Kapsukas sudarė už antivalstybinę veiklą Lietuvoje kalinčių bolševikų sąrašą (24 žmonės), o Lietuvos vyriausybė pristatė su Vatikanu sudarytą sąrašą lietuvių, kalinčių sovietinės Rusijos kalėjimuose (15 žmonių). 1933 m. po Lietuvos vyriausybės ir Kremliaus derybų buvo paskelbta, kad T. Matulionis su kitais lietuviais bus iškeistas į Lietuvoje kalėjusius bolševikus. Pasikeitimas kaliniais įvyko 1933 m. spalio pabaigoje. Lietuva emocingai sutiko į savo tėvynę sugrįžtantį vyskupą T. Matulionį ir kitus kankinius. Ką tik į Tėvynę sugrįžę kunigai Kauno bažnyčiose laikė šv. Mišias. Vyskupas T. Matulionis iškilmingas šv. Mišias laikė Kauno arkikatedroje bazilikoje. Aukščiausiosios sovietinės valdžios leidimu vyskupą T. Matulionį pasiuntė   į vidaus tremtį. Jam leido gyventi Birštone, dar vėliau Šeduvoje. 1934 metais T. Matulionis lankėsi pas Popiežių Pijų XI, 1934-1936 metais gyveno JAV. 1943 metais buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu.

Užėjus nacių okupacijai, vyskupas T. Matulionis bandė gauti vokiečių leidimą vykti į misijas Rusijoje. Neleido. 1944 m., artėjant naujai sovietų okupacijai, vienintelis iš Lietuvos vyskupų uždraudė Kaišiadorių vyskupijos kunigams trauktis į Vakarus. 1946 sovietinė valdžia vėl T. Matulionį areštuoja, nuteisia Maskvoje. Keliskart buvo skelbiama, kad jis dingo, mirė, žuvo. Atlikęs 7 metų įkalinimo bausmę Vladimiro, ir Oršos kalėjimuose, 1955 m. išsiųstas ne namo, bet į Mordoviją. Buvo stengiamasi, kad jis gyvas negrįžtų.

1962 m. T. Matulionis, tuomet jam ėjo 89-ieji, sužinojo apie arkivyskupo titulo suteikimą, o kiek vėliau gavo kvietimą dalyvauti Vatikano II Susirinkime Romoje. To KGB negalėjo leisti..Buvo paskutinė priverstinė KGB injekcija – ir viskas… Vyskupas T. Matulionis vėl sugrįžta į dvasinę šventovę,. Jis skelbiamas Palaimintuoju.

Parengė Julija SEJAVIČIENĖ

Plačiau kovo 25 d. „Vienybėje“