Patarimai gabenantiems apvaliąją medieną

Taigi, miško savininkai domisi, kokių reikalavimų privalu laikytis gabenant apvaliąją medieną, kokia atsiranda atsakomybė. Informuojame, kad apvaliosios medienos gabenimas reglamentuojamas aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 patvirtintoje Apvaliosios medienos gabenimo tvarkoje.

Kai medieną gabena fiziniai asmenys

Kai nevykdantis ekonominės veiklos miško savininkas (fizinis asmuo) iš jam nuosavybės teise priklausančio miško gabena daugiau kaip 1 m3 medienos (nesvarbu kokiu atstumu), jis privalo turėti: 1) visiškai užpildytą medienos gabenimo lapą, 2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir 3) leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją) arba nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą (arba jo kopiją), kai mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti leidimai kirsti mišką yra neprivalomi. Medienos gabenimu nelaikomas tik  medienos ištraukimas iš kirtaviečių į medienos krovos aikšteles.

Medienos gabenimo lapas yra laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodomi visi Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše privalomi rekvizitai. Jei ne visa privaloma  informacija užpildyta, net ir turint šį dokumentą, bus laikoma, kad medieną gabenate be medienos gabenimo lapo. Pavyzdinę apvaliosios medienos gabenimo lapo formą, kurią nesunkiai rasite ir galėsite atsispausdinti iš Aplinkos ministerijos svetainės www.am.lt, skilties “Miškai/Privačių miškų savininkams”. Medienos gabenimo lapas turi būti išrašomas po egzempliorių medienos siuntėjui, gavėjui (-jams) ir fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją medieną. Tais atvejais, kai siuntėjas, vėžėjas ir gavėjas yra tas pats miško savininkas, surašomas vienas medienos gabenimo lapo egzempliorius. Jei medienos gabenime dalyvauja du dalyviai – kiekvienam po egzempliorių.  Medienos gabenimo lapas surašomas kiekvienai transporto priemonei ir kiekvienai apvaliosios medienos siuntai. Kai apvalioji mediena pakraunama keliose pakrovimo vietose, esant kitam siuntėjui, kiekvienoje vietoje surašomas naujas medienos gabenimo lapas. Kai apvalioji mediena vežama į kelias iškrovimo vietas, surašomas kiekvienai iškrovimo vietai skirtas medienos gabenimo lapas.  Medienos siuntėjas ir medienos gavėjas jiems skirtus medienos gabenimo lapų egzempliorius privalo saugoti 1 metus nuo medienos gabenimo lapo surašymo. Vežėjas medienos gabenimo lapų saugoti neprivalo.

Kai medieną gabena įmonės

Kai medieną gabena juridiniai asmenys, jie privalo naudoti krovinio gabenimo dokumentą – važtaraštį, užpildytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsniu. Tokiu atveju medienos gabenimo lapo pildyti nereikia. Važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos.

Jei krovinys pervežamas Lietuvos teritorijoje ne sau (t.y. medienos siuntėjas, vežėjas ir gavėjas nėra tas pats asmuo) ir  ekonomine veikla užsiimančio medienos siuntėjo pajamos per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų sumą, jis privalo elektroniniu būdu pateikti kiekvieno krovinio važtaraščius Valstybinei mokesčių inspekcijai per VMI Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroninių važtaraščių posistemį (i.VAZ).  Detaliai ši tvarka aprašyta VMI viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintose „Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse”..

Kai miško savininkas parduoda nenukirstą mišką arba jau nukirstą apvaliąją medieną ir tai patvirtina sutartimi ar medienos perdavimo-priėmimo aktu, medienos siuntėju tampa pirkėjas, ir pareiga pildyti važtaraščius ar gabenimo lapus automatiškai  pereina jam. Kada reikia pateikti informacinį pranešimą seniūnui

Kai savivaldybių administracijos direktoriai įsakymais nustato laikotarpius, kurių metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė (apie tai skelbiama kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje spaudoje, taip pat Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje: www.amvmt.lt), Apvaliosios medienos gabenimo tvarkoje taipogi numatyta prievolė medienos siuntėjams tuo laikotarpiu informuoti seniūnijų seniūnus apie planuojamą gabenti apvaliąją medieną savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės vidaus (miško) keliais. Medienos siuntėjas seniūnijos, kurioje yra apvaliosios medienos pakrovimo vieta, seniūną privalo informuoti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo, pateikiant raštu, faksu ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą, kuriame nurodyta informacija apie medienos siuntėją, vežėją, transporto priemonę, pakrovimo vietą, planuojamą medienos gabenimo maršrutą ir įsipareigojimas suremontuoti sugadintą kelią.

Informacija parengta Aplinkos ministerijos užsakymu

 

Prierašas: Krovinių pervežimai iš taško A į tašką B!

„Vienybės“ sausio 25 d. numeris