Plačiau apie Matų giminę (2)

Ši rašinio dalis baigiama ilgu žardėliškės Elvyros Mataitės – Brunevičienės 1950 – 1951 metais sukurtomis eilėmis.  Savamokslės kūrėjos eilėse Žardelių ir aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimo būdą nusakančios jaudinančios akimirkos.

Nauji faktai giminės ir kaimo metraštyje „Žardeliai“

Stanislovas Matas vyresnysis kurį laiką su sūnėnu Juozapu ūkyje vertėsi dviese, samdydami mergą darbams. Stanislovas matė, kad sūnėnas įvaldė jaujos mechanizmus ir berno samdyti  nereikėjo, tad pasiūlė jam perimti ūkį su sąlyga, kad jis ves ir dėdei mokės išimtinę. Sūnėnas taip ir padarė. 1871 metais jis susituokia su Bronislava Rupšyte iš Užlieknių kaimo. Šeima susilaukė trijų dukrų – Onos, Marijonos ir Bronislavos, kuri mirė sulaukus devynerių. Ona neištekėjo, gyveno Papilėje ir sulaukusi solidaus amžiaus 1954 metais mirė.

Marijona 1899 metais ištekėjo už Jono Latako iš Kairiškių kaimo ir 1903 metais susilaukė sūnaus Jono. Tėvas išvyko į JAV uždarbiauti, tačiau šeimos neišlaikė, todėl mažasis Jonukas daugiausiai gyveno pas senelius Žardelių kaime. Jonukas buvo gabus vaikas, bet seneliai jo mokslams neturėjo pinigų. Jonuko mama, gyvendama Kairiškių kaime, papildomai dirbo pas kleboną Mažeikiuose, kuris pasiūlė jau užaugusiam Jonui stoti į Saleziečių draugiją. Jos centras buvo Italijoje. Draugija rėmė neturtingų tėvų vaikus, studijuojančius kunigų seminarijoje. Jonas Latakas (jaunesnysis) Italijoje baigęs seminariją tarnavo Airijoje, vėliau – Portugalijoje. Jis aktyviai dalyvavo įkuriant Saleziečių draugiją Lietuvoje. Jam, tarnaujant Portugalijoje, įvyko tragiška nelaimė – besimaudant vandenyne užpuolė ryklys ir Jonas Latakas žuvo…

Visas rašinys birželio 21 d.

Stasys BERŽINIS

Pabaiga. Pradžia Nr. 45

Nuotraukose: kunigai Jonas Latakas ir Antanas Skeltys (kairėje).

Marytė Mataitė – Čepienė su dukra Terese ir sūnumi Dominyku prie mamos kapo. Apie 1960 metus.

Ši gausiai susirinkusių sodiečių nuotrauka daryta 1939 metų gegužės mėnesį. Po taip vadinamų gegužinių maldos apeigų prie kiekvienos sodybos kryžiaus, buvo pašventinta ir naujai pastatyta „Pavasarininkų“ koplyčia.