Senų nuotraukų sakmės. Jaunystės nerimas

Koks būtų jaunimas be smagaus bendravimo, be susitikimų, kelionių, be dainų prie laužo? Tarpukario dešimtmečiais tokį kūrybišką bendravimą skatino katalikiška jaunimo federacija „Pavasaris“, įsteigta 1907 metais ir veikusi iki krašto sovietinės okupacijos 1940-aisiais.  Pavasarininkų siekiai buvo artimi tautininkų deklaruojamiems tikslams, gal ir dėl to, tautininkams uždraudus daugumą nevyriausybinių ir net katalikiškų partijų bei organizacijų, pavasarininkai išliko, jų gretas, rodos, papildė ateitininkų sąjūdžio nariai. Federacija „Pavasaris” 1940 m. turėjo apie 100 tūkstančių narių.

Aktyviai veikė Papilės pavasarininkai. Porą kartų pas papilėniškius lankėsi 1922 – 1928 metais „Pavasariui“ vadovavęs energingas ir jaunimo labai mėgstamas profesorius Juozas Eretas.

Šiose nuotraukose iš S. Daukanto muziejaus archyvo pora šios jaunimo veiklos epizodų. Vienoje papilėniškiai dalyvauja  katalikiško jaunimo kongrese  Žarėnuose Latveliuose 1932 metais. Kitoje – Papilės delegatai išvyksta į katalikiško jaunimo kongresą Tryškiuose (1935 m. birželio 10 d.).

Nebuvo anuomet patogių autobusų, nebuvo transporto lengvatų neramiam jaunimui, nelinko stalai nuo degtinės, tačiau bendravimas buvo aktyvus ir glaudus, vaikinai ir merginos keitėsi patyrimu ir sumanymais, meninės veiklos planais. Papilės S. Daukanto gimnazijoje nuo 1995 metų vėl aktyviai veikia katalikiško jaunimo bendruomenė – Šventojo Aloyzo ateitininkų kuopa, tęsianti prieškarinių jaunimo sambūrių ir bendravimo tradicijas.

Leopoldo ROZGOS publikacija šeštadienio, rugpjūčio 1 dienos, VIENYBĖJE