Iš Vegerių kaimo istorijos

Vartydamas Vegerių kaimo bibliotekoje sukauptą kraštotyros medžiagą, susidomėjau 1925 metų nuotrauka, kurioje matyti Vegerių kaimo Šv. Jurgio bažnyčia, o šalia jos – stovi kunigas.  Nuotraukos kitoje pusėje parašytas palinkėjimas lietuvių ir lotynų kalbomis: „Carissime, Tamstos Globėjas Šv. Kazimieras tetaria žodelį, kad tas žengimas “Sursum Corda“ neatrodytų nubodus! Jis iš Aukščiausiojo teišprašo ir šviesos, ir drąsos žengti pirmyn usque ad montem Dei!

Viso ko geriausio Tamstai linkėju cum osculo pacis  Tuus sac. Franciscus, Vegeriai- 1925m. 4 mėn.”

Kas tas kunigas, 1925 metais tarnavęs Dievui ir žmonėms, Vegerių kaimo bažnyčioje?

Pradėjau  atidžiau tyrinėti su tuo laikotarpiu susijusius senus dokumentus, nuotraukas. Padėjo draugai ir pažįstami, kurie atsiuntė įdomios informacijos.  Nuotraukoje  –  kunigas Pranciškus Vitkevičius, 1924-1926 metais kunigavęs Vegerių parapijoje. Gimė jis 1877 m. spalio 9 dieną Klepsčių kaime (Plungės raj.), 1889-1895 metais vidurinį mokslą ėjęs Palangos progimnazijoje, o teologinį 1896-1901 metais seminarijoje Kaune. Kunigu įšventintas 1901 m. gruodžio 16 d. Tarnavo Troškūnų, Kupiškio, Povandenio, Gelažių, Balninkų ir kitose bažnyčiose. 1934 metais perkeltas į Skarulių bažnyčią (Jonavos raj.) klebonu. Viskas sekėsi gerai, tačiau vėliau jo likimas buvo tragiškas. Pirmąją karo dieną, sekmadienį, Jonavos bažnyčioje vyskupas Vincentas Brizgys teikė apylinkės vaikams Sutvirtinimo Sakramentą. Buvo suvažiavę daug kunigų ir kitų garbingų svečių. Skarulių klebonas Pranciškus Vitkevičius priglaudė nakvynei du kunigus – Veprių kleboną Boleslovą Vėgėlę ir iš Vilniaus krašto atvykusį lenkų tautybės kunigą Zigmantą Stankevičių. Baisioji tragedija prasidėjo po kelių dienų (1941 metų, birželio 25-ąją.), kai iš netoliese esančio Gaižiūnų poligono besitraukianti rusų kariuomenė bandė prasiveržti iš apsupties, nes vokiečiai tuo metu jau buvo užėmę Vilnių, Kauną, Ukmergę ir artinosi prie Jonavos…

Daugiau Dainius Sarapinas, Vegerių kaimo bibliotekos – filialo vyr. bibliotekininkas,

šeštadienio, spalio 3 dienos,  VIENYBĖJE.