SIRUTAVIČIŲ KELIAS IŠ SIRAIČIŲ Į KAIRIŠKIŲ DVARĄ (II dalis)

1836 m. Žemaitijos bajorų surašyme nurodyta, kad Valerijono, Adomo sūnaus, Sirutavičiaus šeima susideda iš 13 asmenų: 6 vyrai ir 7 moterys. Šeimai priklauso 13 valstiečių. Jau žinoma, kad tuo metu mūsų aptariama Valerijono Sirutavičiaus šeimyna gyveno Kairiškių dvare ir turėjo dvi mažas dukreles, gimusias 1833 m. ir 1836 m., tad sunku pasakyti, kas buvo tie kiti šeimos nariai. Gal būt, Valerijono tėvai Adomas ir Regina su kitais vaikais?

Kitais, 1837 metais, Kairiškių dvare Sirutavičiams gimė paveldėtojas Julius Leonas. Deja, jo krikšto įrašo nepavyko rasti. Neretas atvejis, kai bajorai kunigą parsiveždavo į namus arba vaiką „tik vandeniu dėl grėsmės gyvybei“ krikštydavo daktaras ar pribuvėja, o vėliau užmiršdavo krikštą įrašyti į bažnytinę knygą. Kartais bajorai savo vaikus „krikšto papildymu su šv. aliejumi“ bažnyčioje atlikdavo ir po kelių ar net keliolikos metų.

Apie Sirutavičių dukras jokių žinių neradau, o Julius Leonas 1876 m. birželio 22 d., būdamas 37 m., Viekšnių bažnyčioje vedė Pavirvytės dvare gyvenusią 24 m. Vincentą Vyšniauskaitę, Julijono ir Grasildos Radvilavičiūtės Vyšniauskų dukrą. Jaunosios tėvų luomas nenurodytas. 1875 m. balandžio 5 d. į Kairiškių dvarą atskrido pirmasis gandras ir atnešė Vladislovą Vincentą, būsimajį pramonininką ir politiką. Po poros metų (1879) gimė Juozapas Vilhelmas. Neilgai truko jaunos šeimos laimė. Gimęs silpnos sveikatos, Julius Leonas  Sirutavičius 1881 m. mirė, pragyvenęs tik 44 metus, palikdamas našlę su dviejų ir keturių metukų vaikais. Mykolas Biržiška savo atsiminimų knygoje rašo: „…jis, kiek žinau, gerai sugyveno su mano tėvu ir mirdamas, jį apkabinęs, pasakė: „Draugiškai gyvenova, mirkiva drauge“. Energingoji našlė ūkio neapleido, iš pradžių jį buvo išleidusi nuomon Romanauskiui, paskui pati ūkininkavo ir leido sūnus Šiaulių gimnazijon.” Tryškių kapinėse, netoli koplyčios, radau Juliaus Leono kapą. Antkapio lentelėje užrašyta „S.P. JULIUSZ SYRUTOWICZ ꝉ 20 MAJA 1881 R. ŽYŁ LAT 44“ (Julius Sirutavičius, mirė 1881 m. gegužės 20 d., gyveno 44 m.).

Abu Sirutavičių sūnūs mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Vladas buvęs guvus, gabus ir mokslus baigęs, studijas tęsė Petrapilio universitete. Juozapas dėl širdies ligos po dviejų metų mokslus turėjo nutraukti ir grįžo į Kairiškių dvarą. Labai mažai išliko žinių apie Juozą.

Visas J. Paplauskaitės-Leonavięienės straipsnis 09 25 d. „Vienybėje“