Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui. Kai kurie sveikatos tarnybų raidos fragmentai

Dabar, kai medikai pasiaukojamai grumiasi dėl mūsų sveikatos ir teisės gyventi, gal ir pagarbos šiai profesijai bei žmonėms baltais chalatais rasis daugiau. Ir tikrai turime jiems nusilenkti ir bent pagarbiu žodžiu padėkoti, nes visa mūsų rajono 70 metų istorija glaudžiai susijusi su sveikatos apsauga. Prisiminkime bent kai kuriuos jos epizodus, paminėtus Akmenės monografijoje.

Sveikatos apsaugos politika kiek nuoseklesnę kryptį įgavo buvusiam Akmenės valsčiui ir jo kaimynams tapus rajonu ir suformavus savą gydymo ir profilaktikos įstaigų sistemą. 1950 metais tuometinio Akmenės rajono teritorijoje veikė 3 gimdymo namai – Viekšniuose, Papilėje ir Akmenėje, taip pat veikė 4 ambulatorijos ir 2 felčerių punktai. Viekšniuose gimdymo namai praplėsti iki 15 vietų ir praktiškai tapo ligonine. Visame rajone dirbo 7 gydytojai, 18 vidurinio medicinos personalo darbuotojų, 12 jaunesniųjų slaugos darbuotojų (sanitarų) ir 8 ūkio bei administracijos darbuotojai. Nuo 1950 m. birželio iki 1951 metų pradžios aptarnauta 20 tūkst. ligonių ir priimta 500 gimdymų. Dabar juk skamba tarsi fantastika, tiesa?

Kad mažiausi gimdymo namai buvo Akmenėje, galima spręsti iš to, kad jiems palyginti su Papilės gimdymo namais ir Viekšnių ligonine mažiausiai buvo skiriama maisto produktų. Akmenės gimdymo namai 1951 m. gegužės mėnesį gavo 150 kg miltų, 30 kg makaronų ir 40 kg kruopų, tuo tarpu Papilės gimdymo namams skirta 50 kg makaronų ir 60 kg kruopų.

Tolesnė Akmenės krašto sveikatos apsaugos sistemos raida neatsiejamai susijusi su gydytojo Povilo Maneikio asmenybe. Gimęs ir augęs Viekšniuose, čia baigęs gimnaziją, P. Maneikis 1953 m. baigė studijas Kauno medicinos institute ir buvo paskirtas į Akmenę. Joje iki tol buvę gimdymo namai pertvarkomi į 10 lovų apylinkės ligoninę miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams aptarnauti. Paskirtas ligoninės vedėju, turėdamas tik vieną pavaldų gydytoją, P. Maneikis priiminėjo ligonius ir ambulatorijoje, be to, ėjo sanitarijos gydytojo pareigas Sanitarijos ir epidemiologijos stotyje.

Daugiau Leopoldo Rozgos publikacijoje šeštadienio, kovo 28 d., VIENYBĖJE.