Istorinis įvykis Akmenėje

Nuskambėjo nuaidėjo giesmės ir maldos, nugaudė vargonai, išsiskaidė žmonių minia, išvyko vyskupai ir visi garbingi svečiai… Viskas vėl nurimo ir grįžo į kasdienybę…

Tituliniai Šv. Onos atlaidai – visada didelė šventė Akmenės bažnyčioje. Bet šiemet jų šventimas dar labiau išaugo, įgavo dar didesnę apimtį, nes ir  visokių gražių progų prie atlaidų prisidėjo. Tai pirmiausia mūsų klebono kanauninko, bažnytinės teisės daktaro Algio Genučio kunigystės 40-mečio paminėjimas, jo iniciatyva marmuro plokšte uždengto  altoriaus konsekravimas, naujo koplytstulpio šventinimas. Į visa tai eita ne vieną dieną ir ne vieno žmogaus. Žinoma, visko centras ir vedlys – mūsų klebonas Algis Genutis. O jį rėmė, prie darbų prisidėjo dar visas būrys žmonių. Pirmiausia reikia paminėti ir nuoširdžiai dėkoti UAB ,,Paminklai. Viskas iš akmens“ direktoriui Feliksui Mikštui ir jo kolektyvui  už padarytą ir bažnyčiai padovanotą altoriaus stalą. Tai tikrai brangus, gražus ir prasmingas darbas, tai artimo meilės išraiška. Juk dabar tikintieji turės pilnavertį Mišių aukojimo altorių, juo labiau, kad jame patalpinta ir palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija, kurią klebonui Kaišiadoryse  vykusių Palaimintojo atlaidų metu pagarbiai įteikė apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič, malda palydėjo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.  Brangią relikviją  parsivežti ir atlaiduose dalyvauti į Kaišiadoris su klebonu vyko visas būrelis tikinčiųjų. Jie maldingai su giesmėmis ir maldomis šventą relikviją pargabeno namo…

O prie tako į bažnyčią iškilo  naujas koplytstulpis. Tai darbščių parapijiečio Virgilijaus Cesevičiaus rankų ir širdies kūrinys… Jį pastatyti – akmenis atgabenti, papuošti ėmėsi Aleksas Smilgys ir jo įmonės žmonės… Ir dar visokių darbų darbelių prieš šventę nuveikti reikėjo bažnyčios žmonėms – tarnams ir kitiems parapijiečiams…

Elena GUBOVIENĖ

Visas rašinys liepos 29 d. numeryje

Nuotraukos interneto ir R. Ringienės

Klebono kanaunininko, bažnytinės teisės daktaro Algio Genučio kunigystės 40-mečio paminėjimas 

Feliksas Mikštas su žmona Violeta ir kunigu A. Genučiu

V. Cesevičiaus sukurtas stogastulpis