Negęstanti kunigo dvasios šviesa. (Kunigui Jonui Staškevičiui, buvusiam Akmenės parapijos klebonui– 110)

Akmenės Šv. Onos bažnyčioje per ilgus jos gyvavimo metus (daugiau kaip keturi šimtai metų) tarnavo, klebono pareigas ėjo daug šviesių asmenybių. Visi jie Viešpaties vynuogyno darbininkai, Aukščiausiojo pasiųsti auginti, puoselėti ir prižiūrėti Jo sodą. Vienas iš tokių – kunigas Jonas Staškevičius. Aukštaitis, Anykščių krašto vaikas, gimęs 1910 m. lapkričio 24 d. Baigė Telšių kunigų seminariją… Ir kunigavo Žemaitijoje – Šilutėje, Lauko Sodoje, Kruopiuose, Akmenėje, Viekšniuose, Žemaičių Kalvarijoje…

Akmenės Šv. Onos bažnyčioje jis buvo klebonas nuo 1943  iki 1948 m.  Kokie tai buvo metai! Ėjo frontas,  vienus okupantus keitė kiti. Iš artilerijos pabūklų apšaudoma netgi bažnyčia… Kunigas Jonas šių artilerijos atakų metu meldžiasi joje, šaukdamasis Viešpaties. Ir Viešpats išklausė – bažnyčia liko nesugriauta, nors šiek tiek ir apgadinta.  Du artilerijos sviediniai, įsmigę į bokštą, išbuvo iki šių dienų. Tik prieš keletą metų remontuojant bažnyčios bokštą išminuotojai juos pašalino…

O pokario metai! Kokias sovietų valdžios atakas prieš Bažnyčią reikėjo atlaikyti jaunam klebonui: tai ir nusavinti bažnyčiai priklausantys pastatai, ir lauk metami juose gyvenantys bažnyčios patarnautojai, pati bažnyčia apkraunama įvairiausiais, sveiku protu nesuvokiamais mokesčiais… Sovietinė valdžia daro  viską, kad tik bažnyčia būtų žlugdoma.  Apie tai pasakoja bažnyčios archyve išlikę įvairūs dokumentai: aktai, protokolai, klebono laiškai įvairioms valdžios instancijoms…

Iš Akmenės kunigas Jonas Staškevičius iškeliamas į Viekšnius, paskui į Žemaičių Kalvariją. Čia 1950 metais  buvo suimtas, tardomas, žiauriai kankinamas ir ištremtas į tolimą Sverdlovsko sritį, Ivdelio lagerį. Ką jam tenka ten iškęsti, tik pats Dievas gali žinoti! Šaltis, alkis,  visokios ligos…

Tačiau kunigo dvasios niekas negali palaužti.

Daugiau Elena Gubovienė šeštadienio, lapkričio 28 d. VIENYBĖJE